Rozdział 1
Cele, zadania i zasady funkcjonowania Centrum Opieki nad Zwierzętami

§ 1Celem działania Centrum Opieki nad Zwierzętami jest:
1. Kompleksowe rozwiązywanie skutków bezdomności zwierząt w szczególności psów i kotów, na terenie miast i gmin z którymi podpisano stosowne umowy, we współpracy ze Strażą Miejską, Policją oraz z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt.
2. Podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie wiedzy o prawach zwierząt i zasadach opieki nad nimi.

§2
Cele, o których mowa § 1 są osiągane poprzez:
1. Udzielanie pomocy i opieki zwierzętom zagubionym, zabłąkanym, porzuconym lub z innych przyczyn bezdomnym.
2. Realizację programu zapobiegania i zwalczania problemu bezdomności zwierząt udomowionych.
3. Inicjowanie i prowadzenie akcji oraz działań promujących zasady humanitarnego traktowania zwierząt, prawidłowej opieki nad nimi i wiedzy o ich potrzebach wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
4. leczenie zwierząt, profilaktyka oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji/ kastracji zwierząt oraz humanitarnej eutanazji.
5. Współpracę z:
◦ Strażą Miejską – w zakresie wyłapywania wałęsających się bezdomnych zwierząt udomowionych.
◦ Stacjami Sanitarno – Epidemiologicznymi i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, głównie wścieklizny.
◦ organizacjami społecznymi oraz instytucjami publicznymi o zbieżnych celach.
6. Podejmowanie interwencji w przypadku niewłaściwego lub okrutnego traktowania zwierząt.
7. Organizowanie sprawnej adopcji zwierząt przy wykorzystaniu środków technicznych Centrum Opieki nad Zwierzętami i akcji medialnych.
8. Organizowanie usług świadczonych przez wolontariuszy i nadzorowanie ich zajęć – stosownie do Regulaminu Wolontariatu.

§3
W Schronisku obowiązuje prowadzenie następującej dokumentacji:
1. Ewidencji Zwierząt Przyjętych do Centrum Opieki nad Zwierzętami, zawierających datęi godzinę przybycia lub przyjęcia zwierzęcia do Centrum Opieki nad Zwierzętami, wraz z jego opisem zewnętrznym (t.j. płeć, stan zdrowia i inne cechy charakterystyczne), miejsca i okoliczności znalezienia.
2. Kartoteki Zwierząt Przebywających w Centrum Opieki nad Zwierzętami zawierającej nr ewidencyjny zwierzęcia, nr mikroczipu, zdjęcie oraz opis jego wyglądu, miejsce zakwaterowania (nr boksu ), informacje o dokonanych zabiegach pielęgnacyjnych, weterynaryjnych i leczniczych (w tym o szczepieniu przeciw wściekliźnie), datę opuszczenia Centrum.
3. Ewidencji Zwierząt Adoptowanych lub Odbieranych przez właścicieli, zawierającej opis zwierzęcia, dane osoby adoptującej lub odbierającej, datę adopcji, a także numer pozycji z ewidencji, o której mowa w ust. 1.
4. Rejestru Szczepień i Zabiegów Ochronnych oraz osobnego Rejestru Szczepień Przeciw Wściekliźnie z podziałem na psy i koty.
5. Ewidencji Leczenia Zwierząt zgodnie z wymogami określonymi w przepisach weterynaryjnych.
6. Ewidencji Zgonów i Eutanazji Zwierząt.
7. Ewidencji Kontroli Higieny i Porządku w Centrum Opieki nad Zwierzętami obejmującej m. in. ewidencję zabiegów dezynfekcji obiektów Centrum Opieki nad Zwierzętami.
8. Ewidencję Przyjęcia Darów Rzeczowych.
9. Książki kontroli.

Rozdział 2
Zasady bezpieczeństwa i higieny

§4Celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i zwierząt przebywających w Centrum Opieki nad Zwierzętami wprowadza się obowiązek przestrzegania następujących nakazów i zakazów:
1. Nikomu z wyjątkiem upoważnionego personelu i wyznaczonych wolontariuszy nie wolno otwierać klatek i furtek boksów lub wybiegów ze zwierzętami oraz wchodzić do ich pomieszczeń lub dotykać zwierząt.
2. Nikomu nie wolno samowolnie wyprowadzać zwierząt bez wiedzy i zgody opiekunów. Wszystkie psy muszą być wyprowadzane na smyczy. Agresywne osobniki należy ponadto wyprowadzać w kagańcu. Jednocześnie można wyprowadzać tylko jednego psa.
3. Zabronione jest drażnienie lub straszenie zwierząt oraz ich samowolne dokarmianie.

§5
Pracownicy otrzymują odzież ochronną

§6
W Centrum Opieki nad Zwierzętami przeprowadza się dezynfekcję przy uwzględnieniu i zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt.

§7
Na terenie Centrum Opieki nad Zwierzętami obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

§8
Zasady zachowywania się osób trzecich na terenie Schroniska określają wytyczne udzielane przez personel Centrum Opieki nad Zwierzętami.

 

Rozdział 3
Organizacja Centrum Opieki nad Zwierzętami

§91. W sprawach administracyjnych Centrum Opieki nad Zwierzętami przyjmuje interesantów w dniach: od wtorku do czwartku w godzinach 10:00 -16:00, w piątki w godzinach 10:00-20:00 a w sobotę i niedzielę od 10:00 do 14:00
W poniedziałki i święta Centrum Opieki nad Zwierzętami jest nieczynne.
2. Wszystkie sprawy formalno-organizacyjne wymagają zachowania drogi służbowej i formy pisemnej.

§10
1. Pracą Centrum Opieki nad Zwierzętami zarządza Kierownik.
2. Pracą Ambulatorium kieruje wyznaczony lekarz weterynarii.
Do obowiązków lekarzy weterynarii w szczególności należy:
• Wykonywanie czynności lekarsko-weterynaryjnych i zabiegów chirurgicznych, przeprowadzanie szczepień oraz nadzór nad ogólnym stanem sanitarno – weterynaryjnym.
• Prowadzenie właściwej gospodarki lekami i środkami farmaceutycznymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452).
• Nadzorowanie (kontrola) stanu zdrowia, kondycji oraz warunków bytowych zwierząt przebywających w Centrum oraz ustalanie diet i procedur żywienia zwierząt zgodnie z ich potrzebami grupowymi i indywidualnymi.
• Bieżące prowadzenie wszelkich wymaganych prawem ewidencji weterynaryjnych

Rozdział 4
Sprawy pracownicze

§11Stosunek pracy z pracownikami nawiązuje oraz rozwiązuje Kierownik Centrum Opieki nad Zwierzętami.

§12
Pracownicy mają obowiązek szczególnej dbałości o dobro zwierząt, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami.

§13
Wszystkich pracowników zatrudnionych w Centrum Opieki nad Zwierzętami winien cechować humanitarny i przyjacielski stosunek do zwierząt. Swoim zachowaniem wobec zwierząt zarówno w Centrum Opieki nad Zwierzętami jak i poza nim, powinni oni dawać przykład należytego obchodzenia się ze zwierzętami. Brutalne lub niehumanitarne odnoszenie się do zwierząt stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym.

 

Rozdział 5
Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt w Centrum Opieki nad Zwierzętami

§ 141. Do Schroniska przyjmowane są tylko zwierzęta z miast i gmin z którymi Centrum Opieki nad Zwierzętami ma podpisane stosowne umowy.
2. Zgłoszenia interwencyjne z terenu Grudziądza są realizowane przez Straż Miejską i Policję które podejmują stosowne działania, wyjazdy do zwierząt rannych lub poszkodowanych w wypadkach mogą być realizowane także przez Centrum Opieki nad Zwierzętami.

§15
Każde doprowadzone lub przywiezione zwierzę zostaje wpisane do Ewidencji Zwierząt Przyjętych do Centrum Opieki nad Zwierzętami.

§16
1. Każde trafiające do Centrum Opieki nad Zwierzętami zwierzę należy w możliwie najkrótszym czasie poddać stosownym badaniom i zabiegom weterynaryjnym celem zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii, zgodnie z przyjętymi procedurami przyjmowania zwierząt.
2. W przypadku konieczności leczenia, wykonania zabiegów ratujących życie lub poddania eutanazji ze względów humanitarnych właściwe działania lekarzy weterynarii muszą być podjęte niezwłocznie.

§17
1. Każde nowo przyjęte zwierzę powyżej 4 miesiąca życia poddawane jest 15 dniowej kwarantannie i zabiegom profilaktycznym, a następnie szczepieniu przeciwko wściekliźnie i innym chorobom z zachowaniem minimum 2-tygodniowej przerwy między poszczególnymi zabiegami.
2. Termin i kolejność poszczególnych zabiegów jest uzależniony od stanu zdrowia zwierzęcia.
3. Zwierzęta chore, suki z cieczką i zwierzęta agresywne należy przetrzymywać w oddzielnych pomieszczeniach.

§18
1. W przypadku przyjęcia zwierzęcia posiadającego oznakowanie (numerek, tatuaż, obroża z adresem lub chip), należy podjąć bezzwłoczne działania celem ustalenia właściciela.
2. W przypadku braku możliwości odnalezienia właściciela pomimo wyczerpania wszelkich możliwości, zwierzę może być oddane do adopcji po upływie kwarantanny.

§19
Jakiekolwiek przeniesienia zwierząt w obrębie Centrum Opieki nad Zwierzętami, a także wydawanie do adopcji jest możliwe wyłącznie za wiedzą i zgodą Kierownika, a w przypadku zwierząt przebywających w szpitalu także za zgodą lekarza weterynarii. Fakt ten powinien zostać odnotowany w karcie ewidencyjnej oraz karcie obserwacyjnej zwierząt – natychmiast po dokonaniu zmiany w lokalizacji zwierzęcia.

 

Rozdział 6
Higiena i pielęgnacja zwierząt

§201. Centrum Opieki nad Zwierzętami zapewnia zwierzętom możliwie najlepsze, stosownie do posiadanych środków, warunki bytowania.
2. Centrum Opieki nad Zwierzętami dąży do zapewnienia optymalnych warunków bytowania zwierząt, uwzględniając ich naturalne cechy przystosowania w tym zakresie.
3. Bezpośrednią opieką nad zwierzętami zajmują się opiekunowie zwierząt.

§21
Zwierzęta w Centrum Opieki nad Zwierzętami podlegają profilaktyce przeciw pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym oraz szczepieniom przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym, na koszt Centrum Opieki nad Zwierzętami, w możliwie najkrótszym terminie od przyjęcia.

§22
1. Pracownicy zobowiązani są natychmiast przekazywać dyżurnemu lekarzowi weterynarii bądź Kierownikowi informacje o dziwnym zachowaniu i zauważonych objawach chorobowych u zwierząt w celu podjęcia leczenia i udzielenia im pomocy, a w razie potrzeby ich odizolowania.
2. W przypadkach nie cierpiących zwłoki pracownicy zobowiązani są reagować natychmiast stosownie do sytuacji i posiadanych umiejętności.

 

Rozdział 7
Zasady przyjmowania zwierząt w Centrum Opieki nad Zwierzętami

§23Centrum Opieki nad Zwierzętami zapewnia całodobowo warunki do przyjęcia zwierzęcia.

§24
1. W przyjmowaniu zwierząt mogą uczestniczyć tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w odpowiedni sprzęt.
2. Sprzęt powinien być używany przez personel stosowanie do potrzeb, zgodnie z przeznaczeniem oraz z zachowaniem należytej ostrożności i staranności, aby ograniczyć do minimum poczucie strachu i cierpienie zwierząt.
3. W przypadku posiadanej wiedzy, że przyjęte zwierze zostało dostarczone po pogryzieniu osoby trzeciej, należy zachować szczególną ostrożność a o zdarzeniu należy poinformować dyżurnego lekarza weterynarii.

 

Rozdział 8
Adopcje i wydawanie zwierząt właścicielom

§ 251. Właściciele posługujący się dokumentem tożsamości, którzy udokumentują prawo własności do zwierzęcia książeczką zdrowia psa/kota z czytelnym i kompletnym, odpowiadającym zwierzęciu opisem, albo z Ich kontaktu ze zwierzęciem wynika iż mogą być jego właścicielem, mają prawo odzyskania swojego zwierzęcia w dniu zgłoszenia po uiszczeniu opłat.
2. Zwierzęta nieodebrane w trakcie 14 dniowej kwarantanny mogą być wydane do adopcji.
3. Zwierzęta zwrócone do Schroniska przez adoptujących (zwrot z adopcji), mogą być adoptowane bez zachowania okresu, o którym mowa w ust. 2, o ile szczepienia przeciw wściekliźnie są aktualne lub można ustalić, że zwierzę nikogo nie ugryzło w ciągu ostatnich 15 dni.
4. Zwrot zwierzęcia jest możliwy w ciągu 30 dni od adopcji. Po upływie tego czasu Centrum Opieki nad Zwierzętami nie ma obowiązku przyjęcia zwierzęcia ( może to zrobić wyłącznie w sytuacji, gdy nie wpłynie to negatywnie na dobrostan innych zwierząt ) i może jedynie pośredniczyć w poszukiwaniu nowego domu.

§26
1. Wybór zwierzęcia przez osobę adoptującą, która ukończyła 18 lat, jest poprzedzony wypełnieniem kwestionariusza i wywiadem przed adopcyjnym. Pielęgniarz zwierząt może uczestniczyć w doborze zwierzęcia.
2. Po przeprowadzeniu badania weterynaryjnego i określeniu stanu zdrowia w dniu adopcji sporządzana jest umowa adopcyjna. Książeczka zdrowia stanowi załącznik do umowy adopcyjnej.
3. Pracownik ma obowiązek poinformować adoptującego o uprawnieniach przysługujących mu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§27
W Centrum Opieki nad Zwierzętami obowiązuje zakaz wydawania zwierząt:
• Osobom poniżej 18 lat.
• Chorych, bez ważnego zaświadczenia szczepienia przeciw wściekliźnie, będących w trakcie leczenia, szczennych suk oraz szczeniąt i kociąt przed ukończeniem 8 tygodnia życia, a także zwierząt wyjątkowo agresywnych – z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt lub nowy opiekun wyrazi pisemną zgodę na zabranie chorego zwierzęcia, po uzyskaniu zgody Kierownika lub osoby przez niego upoważnionej.
• Osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż znajdują się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
• Osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie o spekulację i handel zwierzętami lub ich niehumanitarne traktowanie, a także osobom nie posiadającym miejsca zamieszkania (bezdomnym) lub warunków do zapewnienia zwierzętom właściwej opieki.
• Osobom nie posiadającym dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
• Osobom, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za znęcanie się nad zwierzętami, bądź osobom przeciwko którym toczy się postępowanie w podobnej sprawie.
• Na łańcuch.

§28
1. W celu zapobiegania nadmiernemu rozmnażaniu się zwierząt Centrum Opieki nad Zwierzętami poddaje zwierzęta kastracji/sterylizacji, z wyjątkiem tych, co do których istnieją poważne lekarsko-weterynaryjne przeciwwskazania zdrowotne.
2. Zwierzęta mogą być wydane do adopcji po uprzednim wysterylizowaniu/wykastrowaniu w Centrum Opieki nad Zwierzętami. Szczenięta mogą być wydane do adopcji bez zabiegu sterylizacji (Umowa adopcyjna warunkowa) pod warunkiem zobowiązania się właściciela na zabieg w terminie późniejszym wskazanym przez Centrum Opieki nad Zwierzętami. Nie zgłoszenie się na wyznaczony zabieg może być przyczyną natychmiastowego rozwiązania umowy adopcyjnej i odebrania zwierzęcia.

 

Rozdział 9
Eutanazja zwierząt

§291. Eutanazji zwierząt można dokonywać tylko zgodnie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.).
2. Decyzję o eutanazji podejmuje lekarz weterynarii Centrum Opieki nad Zwierzętami i niezwłocznie powiadamia o tym Kierownika Centrum Opieki nad Zwierzętami.

§30
1. Eutanazja zwierząt odbywa się w pomieszczeniach wyznaczonych do tego celu i nie może odbywać się w obecności innych zwierząt ani osób postronnych.
2. Zwierzę, które ma być uśpione musi być traktowane do ostatniej chwili łagodnie.
3. Zabieg eutanazji dokonywany winien być przez lekarza weterynarii, po uprzedniej premedykacji, przez wlew dożylny lub do jam ciała.
4. Zwłoki zwierzęcia muszą być zabezpieczone w szczelnie zamkniętym worku foliowym i przechowywane w chłodni.

 

Rozdział 10
Gospodarka finansowa

§31Środki za prowadzenie Centrum Opieki nad Zwierzętami przekazywane są w ratach miesięcznych na podstawie faktury.

§32
1. Osoby korzystające z usług Centrum Opieki nad Zwierzętami otrzymują dowód wpłatyz kolejnym numerem i podpisem pracownika upoważnionego do pobierania opłat i przyjmowania dobrowolnych wpłat.
2. Wszystkie druki finansowe, związane z obrotem środków płatniczych, stanowią druki ścisłego zarachowania.

 

Rozdział 11
Gospodarka materiałowa

§33Dary rzeczowe są ewidencjonowane.

§34
1. Kierownik ambulatorium prowadzi ewidencję leków oraz środków usypiających zużytych każdego dnia, sporządza również miesięczne zestawienia ich zużycia.
2. Kierownik ambulatorium jest zobowiązany do zabezpieczenia środków stanowiących trucizny, uniemożliwiając dostęp do nich osobom niepowołanym.

 

Rozdział 12
Promocja i wspieranie działań Centrum Opieki nad Zwierzętami

§351. Centrum Opieki nad Zwierzętami, mające na uwadze dobro zwierząt oraz cele edukacyjno – wychowawcze, dla rozszerzenia i uzupełnienia zakresu swojego działania, współpracuje z wolontariuszami.
2. Wolontariat funkcjonuje na zasadzie dobrowolnego i nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz Centrum Opieki nad Zwierzętami we współpracy i pod nadzorem pracowników Centrum Opieki nad Zwierzętami.
3. Cele i zasady organizacji Wolontariatu określa Regulamin Wolontariatu Centrum Opieki nad Zwierzętami.

 

Rozdział 13
Postanowienia końcowe

§36Wszelkie zmiany treści niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w drodze zarządzenia zmieniającego.

§37
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.